หน้าหลัก > ประกาศ

เลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดที่ 6
รายชื่อผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ชุดใหม่# ...
2018-02-20 13:53:48
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2561 ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปร ...
2019-07-20 11:13:17
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 12/2560 ในวันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
2019-02-28 14:16:54
ประกาศปัจจุบัน