หน้าหลัก > กิจกรรม

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิ ...
11 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสรรหาคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม ...
17 ส.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 8/2565 ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประ ...
17 ส.ค. 65
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั ...
31 ส.ค. 65
กิจกรรมปัจจุบัน