Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-10-11 15:14:29


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566

.

ช่วงเช้าของวันนี้ (11 ตุลาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 10/2566 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)

.

โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 1/2566 รวมทั้งสิ้น 80 ราย

2. เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ ประจำปีการศึกษา 2566 (ล่าช้า)

3. เห็นชอบ บันทึกความเข้าใจระหว่าง Suan Sunandha Rajabhat University, Kingdom of Thailand และ Harbin Feilong Zhiye Aviation Training Co.,Ltd. People's Republic of China

4. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร คณะวิทยาการจัดการ

5. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564

6. เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิติวิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566

7.เห็นชอบ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อธุรกิจสีเขียวที่ยั่งยืน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2566

.

เสร็จสิ้นการประชุม 11.10 น.

.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru