Home > News
News

12th Academic Council Conference.
         On Wednesday, December 12, 2018, Assoc.Prof.Dr.Luedech Girdwichai, ...
2018-12-12 18:36:20
แสดงความยินกับ ผศ.พิเศษ และ ผศ. คนใหม่ของสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาว ...
2018-11-29 18:14:04
ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
         ช่วงเช้าของวันนี้  ดร.เอนก เพิ่งวงศ์เสนีย์  เป็นประธานคณ ...
2018-11-20 14:12:20
Current News