Home > Event > council > The Faculty and Staff Council No.11/2561
The Faculty and Staff Council No.11/2561

ผู้ดูแลเว็บ admin
8 Nov 18 - 9 Nov 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 6 ครั้งที่ 11/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เวลา 13.30 น.