หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 10:07:39

//วันนี้ ดร.เลอภพ โสรัตน์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภา อาคาร ๓๑ ชั้น ๕//

//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสินการประชุม ดร.เลอภพ โสรัตน์ ได้มอบกระเช้าอวยพรให้แก่กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิและนักศึกษา โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระทั้งสิ้น ๔ วาระ แบ่งเป็นวาระเพื่อพิจารณา ๑ วาระ และวาระเรื่องเสนอเพื่อทราบ ๓ วาระ //เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๖.๐๐ น