หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-08-09 10:15:50


*//ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๑//

**//ศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ สุขสำราญ กรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ถูกเลือกเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

***//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

****//โดยการประชุมสภามหาวิทยาลัยในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอผ่านพิจารณา ๗ วาระ ดังนี้

๑. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กับ บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทิปโก้ ทาวเวอร์ จำกัด (เอเทรียม)

๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ จำนวน ๒๙ ราย

๓. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การพิจารณาผลงานทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

๔. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (วิทยาลัยนวัตกรรมฯ) จำนวน ๒๒ ราย

๕. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) กับ ๑.โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เทราวัณ กรุงเทพ และ ๒.บริษัท เอช.ไอ.เอสทัวร์ส์ จำกัด

๖. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๑ หลักสูตร (วิทยาลัยนานาชาติ)

๗. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (คณะวิทยาลัยการจัดการ) จำนวน ๑๖ ราย


//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๐.๓๐ น.