หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-02-05 18:25:54


//ในช่วงเช้าวันนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.

//ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ ๔ ประเด็น ดังนี้ ๑. อธิการบดีชื่นชมนักศึกษาครุศาสตร์ เอกสังคมศึกษา ได้จัดงานตอบปัญหาความเป็นเลิศด้านสังคมศึกษา ซึ่งรางวัลภายในงานเป็นถ้วยพระราชทานจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ โดยกิจกรรมในครั้งนี้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ร่วมกันจัดกิจกรรมได้ยิ่งใหญ่

//๒. อธิการบดีแจ้งให้ทราบความคืบหน้าการรับนักศึกษา รอบ Portfolio ๑/๒ โดยมีนักศึกษาสนใจสมัครมากกว่า ๕,๐๐๐ ราย

//๓. อธิการบดีชี้แนะการหารายได้ของคณะ/สาขา

//๔. ท่านอธิการบดีให้นโยบายในเรื่องการเปิด Summer ทุกวิชา เพื่อให้นักศึกษามีโอกาศเลือกลงทะเบียนเรียนในช่วง Summer ได้เต็มที่

เลิกประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น.