หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-03-15 10:46:31

//ช่วงเช้าในวันนี้// รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
//เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.
โดยการประชุมสภาวิชาการในวันนี้ มีระเบียบวาระเสนอที่ผ่านการพิจารณา ๑๐ วาระ ดังนี้
๑. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๑๐/๒๕๖๐
๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการปรับเปลี่ยนรายวิชาการแกนของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน ๑๓ หลักสูตร (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๓. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรายวิชาหมวดวิชาเฉพาะ ของหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จำนวน ๖ หลักสูตร (คณะศิลปกรรมศาสตร์)
๔. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการสอบเทียบเครื่องมือวัด หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐
๕. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย (สถาบันวิจัยและพัฒนา)
๖. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด (คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
๗. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดระนอง ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ หอการค้าจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระนอง สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดระนองและสมาคมประมงจังหวัดระนอง
๘. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษา หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)
๙. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)
๑๐. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สถาบันในประเทศ ๓ หน่วยงาน (วิทยาลัยสหเวชศาสตร์)

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๑.๓๐ น.