หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-21 11:43:42


ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕
.
โดยมีวาระเพื่อพิจารณาทั้งหมด ๙ วาระ ดังนี้
๑. เห็นชอบ การเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษารอบ ๑๑/๒๕๖๑ (จำนวน ๔๙๑ ราย)
๒. เห็นชอบ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๔ ราย
๓. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
๔. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็น (ร่าง) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต จำนวน ๗ หลักสูตร (คณะครุศาสตร์)
๕. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการขอขยายภาระงานอาจารย์ที่ปรึกษา หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
๖. เห็นชอบ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก จำนวน ๑ ราย (เพิ่มเติม)
๗. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการฟุตบอลอาชีพ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.๒๕๕๗ (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
๘. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการขอเสนอปรับเกณฑ์ภาษาอังกฤษในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา สำหรับผู้รับทุนโครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ – ๒๕๖๑ (วิทยาลัยนานาชาติ)
๙. เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร/อาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน ๒ หลักสูตร (วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ)
.
เสร็จสิ้นการประชุม ๑๒.๐๐ น.