หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > ประกาศ!!! ผลการ รับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประกาศ!!! ผลการ รับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ admin
2020-03-17 18:12:31


         ประกาศ!!! ผลการ รับสมัคร/เสนอชื่อ ผู้สมควรดำรงตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

ซึ่งทางมหาวิทยาลัยฯ ได้เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 จนถึงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2563 

เป็นจำนวน 11 วัน ซึ่งมีรายชื่อที่ถูกเสนอชื่อเป็นจำนวน 2 ราย คือ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย และ 

พลโท ดร.พร ภิเศก ทั้งนี้ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จะดำเนินการสัมภาษณ์ หรือสอบถาม

ความเห็นจากบุคคลทั่วไปที่มีส่วนเกี่ยวข้อกับมหาวิทยาลัย ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2563 ระหว่างเวลา 

10.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 เพื่อประกอบการใช้ในการกลั่นกรองใน

ขั้นตอนต่อไป