หน้าหลัก > ข่าว > ประชุม > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-09 10:27:39


การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ 16 มิถุนายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 42 ชั้น 4 และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รับทราบ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2565
2. รับทราบ การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 (มิถุนายน - พฤษภาคม พ.ศ. 2565)
.
โดยหลังจากการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการร่วมแสดงความยินดีกับคณะกรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ 1.รศ.อรัญ ขวัญปาน ได้รับแต่งตั้งเป็นรองศาสตราจารย์ 2.อ.บัว ศรีคช ได้รับแต่งตั้งเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และ 3.นายจรูญพันธ์ สหนาวิน ได้รับแต่งตั้งตำแหน่ง ชำนาญการ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1