ผลการค้นหา : ssru

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         วันพุธที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการ ...
2018-12-12 18:36:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
         ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ /ช่วงบ่ายของวันนี้// นายกร ท ...
2018-11-29 17:14:08
แสดงความยินกับ ผศ.พิเศษ และ ผศ. คนใหม่ของสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาว ...
2018-11-29 18:14:04
ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
         ช่วงเช้าของวันนี้  ดร.เอนก เพิ่งวงศ์เสนีย์  เป็นประธานคณ ...
2018-11-20 14:12:20
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑
       วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมห ...
2018-11-14 19:37:23