ผลการค้นหา : ssru

ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2019-05-21 11:26:35
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยา ...
2019-02-14 11:36:58
ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑
         ในช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพ ...
2019-02-14 11:19:47
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
          ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๒ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โช ...
2019-01-14 10:57:26
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-01-07 18:36:11
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑
         เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัย เป ...
2019-01-03 09:01:47