ผลการค้นหา : ssru

ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงเช้าของวันนี้ (พุธที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภ ...
2019-05-21 11:43:42
เก็บตกเทศกาลสงกรานต์ มรภ.สวนสุนันทา ประจำปี๒๕๖๒
         ช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจ ...
2019-04-10 21:59:02
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
*ในช่วงเช้าของวันอังคารที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภั ...
2019-04-11 02:09:27
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ...
2019-05-21 11:26:35
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         ช่วงบ่ายของวันนี้ (๓๐ มกราคม ๒๕๖๒)นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยา ...
2019-02-14 11:36:58
ฝ่ายกิจการสภาฯ ประชุมชี้แจงตัวชี้วัดที่ ๑.๗.๑
         ในช่วงบ่ายของวันนี้ (๒๕ มกราคม ๒๕๖๒) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โกมล ไพ ...
2019-02-14 11:19:47
ประชุมสภาวิชาการครั้งที่ ๑/๒๕๖๒
         วันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธ ...
2019-01-17 17:24:23