ผลการค้นหา : Meeting

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ...
2022-02-24 10:23:24
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-02-24 10:22:14
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ...
2022-01-31 10:33:53
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 2/2565
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามห ...
2022-01-31 10:32:50
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อา ...
2022-01-31 10:31:51
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลั ...
2022-01-31 10:30:45
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้ ...
2022-01-10 16:16:56
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้ ...
2021-03-25 17:24:19