Home > News > Meeting > ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒
ประชุม คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒

ผู้ดูแลเว็บ admin
2019-05-21 11:26:35


ช่วงบ่ายของวันนี้ นายสมชาย อัศวเศรณี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๓๑ ชั้น ๕

.

โดยมีวาระเพื่อพิจารณาทั้งหมด ๘ วาระ ดังนี้ 

๑. รายงานความคืบหน้าการเยี่ยมศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี

๒. รายงานการรับ-รายจ่าย บัญชีเงินสวัสดิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เดือนกันยายน ๒๕๖๑-มีนาคม ๒๕๖๒

๓. รายงานการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสวนสุนันทาสานสัมพันธ์สื่อมวลชน ครั้งที่ ๑ และรายงานงบประมาณ

๔. รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

๕. รายงานรายรับ–รายจ่ายโครงการตามแผนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

๖. หนังสือขอบคุณจากวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

๗. รายงานความคืบหน้าการแข่งขันฟุตบอล ๖ คน รายการ “ส่งเสริมฯ คัพ ครั้งที่ ๑”

๘. เห็นชอบ การจัดสรรซองผ้าป่าเพื่อการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๒

.

เสร็จสิ้นการประชุม ๑๖.๐๐ น.