Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-20 19:53:46

        

         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 15.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมคณะศิลปกรรมศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุติมา  มณีวัฒนา คณบดีคณะศิลปกรรมศาสตร์ ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ