Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-20 13:57:33


         ในวันนี้ (20 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) โดยมี อาจารย์ ดร.ปรีชา พงษ์เพ็ง ผู้อำนวยการสำนักวิชาการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE) ทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ