Home > News > Meeting > นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-19 17:12:06


         ในวันนี้ (19 กันยายน 2561 เวลา 13.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เข้าตรวจเยี่ยมบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย โดยมีทีมผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ มาให้การต้อนรับ