Home > News > Announce > สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-09-12 16:54:36

สรุปมติที่ประชุมสภาวิชาการ

-------------------------------

         จากการประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ ที่ประชุมมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

        ๑. รับทราบ

            ๑.๑รายงานผลการดำเนินการตามมติที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่  ๘/๒๕๖๑

        ๒. เห็นสมควรให้ความเห็นชอบ

           ๒.๑ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) กับ โรงเรียนบ้านปล่องเหลี่ยม จังหวัดสมุทรสาคร

           ๒.๒ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (วิทยาลัยภาพยนตร์ฯ) กับ มหาวิทยาลัยเฉิงตู ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน

           ๒.๒ การเสนอให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๓-๔ /๒๕๖๑ (จำนวน ๘๗๑ ราย)

           ๒.๓(ร่าง)หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการค้าระหว่างประเทศ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

           ๒.๔ (ร่าง) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอีสปอร์ต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

           ๒.๕ ผลการพิจารณาคุณภาพผลงานทางวิชาการจากคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.ต.)

           ๒.๖ คุณสมบัติอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (บัณฑิตวิทยาลัย) จำนวน ๑ ราย

           ๒.๗ (ร่าง) แผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๒