Home > News > Meeting > ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑
ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

ผู้ดูแลเว็บ admin
2018-01-15 10:07:31

//ในวันนี้// เนื่องจาก อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ตำแหน่งประธานสภาวิชาการ ติดภาระกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

โดยที่ประชุมมีมติให้ ศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร ๓๑ ชั้น ๕ เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น. การประชุมสภาวิชาการมีระเบียบวาระทั้งสิ้น ๑๒ วาระ แบ่งเป็นวาระสืบเนื่อง ๑ วาระ วาระเพื่อพิจารณา ๕ วาระ และวาระอื่นๆ ๖ วาระ

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา ๑๒.๐๐ น.