Home > News > Meeting > ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

ผู้ดูแลเว็บ admin
2021-04-08 15:30:30


ประชุมติดตามและตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓
.
//ช่วงบ่ายของวันนี้ (๘ เมษายน ๒๕๖๔) นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ ณ อาคาร ๓๒ ชั้น ๔ ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
.
//เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ๑