Home > News > Meeting > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-09 10:34:25


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
.
ช่วงบ่ายของวันนี้ (29 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด 11 เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 12-13/2564 (จำนวน 1,837 ราย) เห็นชอบข้อมูลพนักงานมหาวิทยาลัย (สายวิชาการ) ที่ครบระยะเวลาเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ (ผศ. และ รศ.) โดยมอบหมายให้กองบริหารงานบุคคลติดตามและแจ้งไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และสภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 6 ราย ได้แก่ 1. อาจารย์ ดร.ณัฐชา ผาสุข บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ , 2.อาจารย์ ดร.ธงไชย สุรินทร์วรางกูร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ , 3. อาจารย์ ดร.ธันย์ ชัยทร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ , 4. อาจารย์นิติธร อุ้นพิพัฒน์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ , 5. อาจารย์ ดร.ธนากร อุยพานิชย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 6. อาจารย์จตุพร อุ่นประเสริฐสุข วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.45 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1