Home > News > Meeting > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-22 16:01:16


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565

.

ช่วงบ่ายของวันนี้ (27 เมษายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)

.

//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด 13 เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ

สภามหาวิทยาลัยเห็นชอบให้มหาวิทยาลัยฯ ดำเนินงานระบบธนาคารหน่วยกิต (Credit Bank)เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้การจัดการศึกษาตลอดชีวิต ให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้ตลอดชีวิต เชื่อมโยงทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 8 ราย ได้แก่ 1. ผศ.อรัญ ขวัญปาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ , 2.ผศ.ดร.ภูสิทธ์ ภูคำชะโนด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ สาขาวิชาสังคมวิทยา , 3.อาจารย์ ดร.ณรงค์ อนุรักษ์ วิทยาลัยนิเทศศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ , 4.อาจารย์พูนทรัพย์ เศษศรี วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม , 5.อาจารย์ ดร.ธดา สิทธิ์ธาดา บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการศึกษา อนุสาขาวิชาการบริหารการศึกษา , 6.อาจารย์ ดร.เศรษฐกาล โปร่งนุช คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ , 7. อาจารย์คณิน ไพรวันรัตน์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาออกแบบอุตสาหกรรมศิลป์ อนุสาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ , 8. อาจารย์ ดร.เมธา หริมเทพาธิป บัณฑิตวิทยาลัย ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาปรัชญา อนุสาขาวิชาปรัชญาตะวันตก พร้อมด้วย แต่งตั้ง นางสิริพร ป้อมจัตุรัส ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงาน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ

.

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.00 น.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย#สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru