Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10-2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10-2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-22 15:55:48


ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 10-2564
.
//ช่วงบ่ายของวันที่อังคารที่ 26 เมษายน 2565 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 10/2565 ณ อาคาร 32 ชั้น 4 ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา#ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย#สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru