Home > News > Meeting > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-03 14:14:30


ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565
.
ช่วงบ่ายของวันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 พร้อมกับประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา มีทั้งหมด 11 เรื่องด้วยกัน โดยมีวาระที่สำคัญ คือ
สภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 10 - 11/2564 (จำนวน 78 ราย) และ สภามหาวิทยาลัยได้มีมติแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 2 ราย ได้แก่ 1. อาจารย์ศิริรัตน์ พักปากน้ำ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา , 2.อาจารย์ ดร.นรินทร์ ยืนทน วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 16.00 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1