Home > News > Meeting > การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-07-22 15:46:38


การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565
.
ในช่วงบ่ายของวันนี้ 21 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระ โชติธรรมาภรณ์ เป็นประธานการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 4/2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์ (Google Meet)
.
//โดยการประชุมในครั้งนี้มีระเบียบวาระเสนอผ่านการพิจารณา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. รับทราบ รายรับ-รายจ่ายเงินกองทุนฯ สภาคณาจารย์และข้าราชการ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565
2. รับทราบ การเข้าร่วมประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๗ (มิถุนายน-มีนาคม พ.ศ. 2565)
3. รับทราบ การแต่งตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ประจำคณะ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1