Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2564
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2564

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-06-21 09:46:21


ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 9/2564
.
//ช่วงบ่ายของวันที่จันทร์ที่ 21 มีนาคม 2565 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 9/2565 ณ อาคาร 32 ชั้น 4 ณ ห้องประบรรณาศรม ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1