Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 4-2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-08-03 17:13:57


ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 4-2566
.
//วันจันทร์ที่ 17 กรกฎาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมบรรณาศรม อาคาร 32 ชั้น 4 และออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet พร้อมเรียนเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตามฯ
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru