Home > News > council > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-24 10:24:37

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 17 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5