Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-24 10:15:37


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565
.
ช่วงเช้าของวันนี้ ( 15 กุมภาพันธ์ 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
2.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
3.เห็นชอบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์และการออกแบบ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565
4.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
5.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิติ
วิทยาศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
6.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย หลักสูตร ปรับปรุง พ.ศ. 2564
7.เห็นชอบ การพิจารณาให้ความเห็นการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ หลักสูตรปรับปรุง
พ.ศ. 2563
8.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการเรียนรู้ผ่านหลักสูตรการ
เรียนออนไลน์ ระหว่าง องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และมูลนิธิสหธรรมิกชน
9.เห็นชอบ การพิจารณาเสนอการให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 3/2564 และรอบ 6/2564 (จำนวน 1,257 ราย)
10.เห็นชอบ (ร่าง) แผนรับนักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ (ภาคปกติ) ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง ประจำปีการศึกษา 2565
11.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรศิลปกรรมศาตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตรกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
12.เห็นชอบ การปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาผู้ประกอบการธุรกิจดิจิทัล (หลักสูตรนานาชาติ) พ.ศ. 2561
13.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตรสองภาษา) หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2563
14.เห็นชอบการเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำ หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 และหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564
15. เห็นชอบศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง จำนวน 6 ราย
.
เสร็จสิ้นการประชุม 12.00
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1