Home > News > council > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-02-24 10:22:14

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5