Home > News > council > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-31 10:30:45

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5