Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-07-12 13:46:02


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2566 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีระเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1. เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ ๑๑/๒๕๖๕ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๗๙ ราย
2. เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ สาขาวิชา ศิลปะการแสดง (ศิลปะการละครและความเป็นผู้ประกอบการสร้างสรรค์) จำนวน ๑ ราย
3. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย กับ University of East Asia,Japan
4. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา สาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๓ และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรใหม่   พ.ศ. ๒๕๖๓
5. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
6. เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบและอาจารย์ประจำหลักสูตร บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง  พ.ศ.๒๕๖๔ และหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๔
7. เห็นชอบ การขอแก้ไขข้อมูลหลักสูตรนอกที่ตั้ง จำนวน ๓ หลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
8. เห็นชอบ การปิดหลักสูตรแบบไม่สมบูรณ์ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทุนมนุษย์และองค์การ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๓
9. เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์และการส่งเสริมสุขภาพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗
10. เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมอาหารและเชฟมืออาชีพ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๗
11. เห็นชอบ (ร่าง)แผนรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
12. เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
13. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย กับ Yunnan Minzu University, China
14. เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์สำหรับธุรกิจออนไลน์ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๗
15. เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานตำรวจ หลักสูตรปรับปรุง ๒๕๖๗
16. เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้า แขนงวิชาการจัดการนวัตกรรมการค้า (ศูนย์การศึกษาจังหวัดอุดรธานี) ภาคพิเศษ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
17. เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ประเทศไทย กับ CURTIN UNIVERSITY, Perth, Western Australia
.
เสร็จสิ้นการประชุม 10.40
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru