Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-15 16:22:04


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
.
ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 14/2564 และรอบ 15/2564 (จำนวน 1,383 ราย)
2.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Vietnam National University Ho Chi Minh City-University of Science
3.เห็นชอบ ศักยภาพอาจารย์พิเศษ ปีการศึกษา 2565 จำนวน 2 ราย ของวิทยาลัยสหเวชศาสตร์
4.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566
5.เห็นชอบ (ร่าง) แผนรับนักศึกษา ภาคปกติ และภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
.
เสร็จสิ้นการประชุม 10.40
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru