Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567

ผู้ดูแลเว็บ admin
2024-06-18 16:17:55


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567

.

เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)

.

//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 15.30 น.

https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home

#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru