Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566

ผู้ดูแลเว็บ admin
2023-06-12 15:29:51


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566
.
ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2566 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 12.45 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home
#มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #มรภ.สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru