Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-01-31 10:19:50


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565
.
ช่วงเช้าของวันนี้ ( 12 มกราคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2565 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.เห็นชอบ การปรับปรุงหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตามข้อเสนอแนะของสภาสถาปนิก
2.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563
3.เห็นชอบ การปิดหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557
4.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สําเร็จการศึกษา รอบ 4-5/2564 (จํานวน 1,003 ราย)
5.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2561
6.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงความเข้าใจระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ร่วมกับมหาวิทยาลัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 6 ฉบับ (วิทยาลัยการจัดการอุตสาหกรรมบริการ)
7.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
8.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Alibaba.com Singapore E-Commerce Private Limited
9.เห็นชอบ (ร่าง) บันทึกความเข้าใจระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กับ Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration
10.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง)
11.เห็นชอบ เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรโดยพิจารณาขอเพิ่มเกณฑ์การสำเร็จการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ระดับปริญญาตรี (การแสดงศักยภาพในการใช้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษาตามข้อกำหนด)
12.เห็นชอบ แผนการรับนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษนิเทศศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2565
.
เสร็จสิ้นการประชุม 11.20
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1