Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-15 16:18:59


ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
.
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่7/2565 ณ ห้องประชุมสภาฯ อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
**เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
.
โดยก่อนเข้าวาระการประชุม มหาวิทยาลัยฯ มอบรางวัลหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการงบประมาณเป็นเลิศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1.กลุ่มหน่วยงานประเภทคณะ ได้แก่ คณะครุศาสตร์ 2.หน่วยงานประเภทวิทยาลัย ได้แก่ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ 3.หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา ได้แก่ สำนักการศึกษาทั่วไปและนวัตกรรมการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ (GE)
.
***โดยการประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในวันนี้ ซึ่งมีวาระที่สำคัญ ดังนี้
1.กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อย่างไม่เป็นทางการ จัดขึ้นในเดือนกันยายน 2565
2.กำหนดการพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วัดมัชฌิมาวาส ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี
3.เทศกาลอาหารชาววัง จัดขึ้นในวันที่ 22 - 24 กรกฎาคม 2565 โดยได้รับเกียรติจาก นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้ และมหาวิทยาลัยฯ รณรงค์ให้บุคลากรใส่ชุดผ้าไทยในวันงาน
4.อนุมัติ ยกเลิกการยืมเงินคงคลังของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อใช้ในโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพัฒนาวิชาชีพด้านการเชื่อมโลหะแรงดันสูงอัตโนมัติ
5.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566
6.เห็นชอบรายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 9 เดือน) ระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงาน
7.เห็นชอบ ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับ4)
.
//เสร็จสิ้นการประชุมในเวลา 11.00 น.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home , #ssru