Home > News > Meeting > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
2022-08-03 13:44:39


ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565
.
ช่วงเช้าของวันนี้ ( 11 พฤษภาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 พร้อมด้วยการประชุมระบบออนไลน์ (Google Meet)
.
โดยมีเบียบวาระการประชุมที่สำคัญดังนี้
1.เห็นชอบ การให้ปริญญาของผู้สำเร็จการศึกษา รอบ 10/2564 และรอบ 11/2564 (จำนวน 78 ราย)
2.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตร จำนวน 5 หลักสูตร วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
3.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการซัพพลายเชนธุรกิจ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564
4.เห็นชอบ การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นและสินค้าไลฟ์สไตล์ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565
5.เห็นชอบ แผนรับนักศึกษาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (ศูนย์การศึกษาจังหวัดระนอง) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2565

.
เสร็จสิ้นการประชุม 10.15
.
https://ssru.ac.th/home , https://uc.ssru.ac.th/home #มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา #ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย #สวนสุนันทาอันดับ1 #ssru