Result : ssru

ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
*//ในช่วงเช้าของวันพุธที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑//.**//รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาล ...
2018-09-12 17:59:00
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราช ...
2018-09-11 14:49:12
ประชุมติดตาม ตรวจสอบฯ ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 6/2561
*//ในวันนี้ นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของม ...
2018-09-11 14:51:52