Result : Meeting

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
         ช่วงบ่ายของวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ผู้ช่วยศาตราจารย์วีระ โชต ...
2018-10-11 20:14:10
ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ ๙/๒๕๖๑
สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา-------------------------------จากการประชุมสภามหาวิทยา ...
2018-09-26 21:06:20
นายกสภาฯ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
          ในวันนี้ (21 กันยายน 2561 เวลา 10.00น.) นายกร ทัพพะรังสี นายกสภาม ...
2018-09-21 16:51:44