Result : Meeting

แสดงความยินกับ ผศ.พิเศษ และ ผศ. คนใหม่ของสวนสุนันทา
อาจารย์ ดร.พรพรรณ วรสีหะ คณบดีวิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ ในสาขาว ...
2018-11-29 18:14:04
ประชุมสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
         ช่วงเช้าของวันนี้  ดร.เอนก เพิ่งวงศ์เสนีย์  เป็นประธานคณ ...
2018-11-20 14:12:20
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๑
//ช่วงบ่ายของวันนี้// นายกร ทัพพะรังสี นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานการประชุมสภามหาว ...
2018-11-01 13:50:01
แสดงความยินกับ รศ. และ ผศ. คนใหม่ของสวนสุนันทา
        เมื่อบ่ายของวันนี้ สภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา การประชุมครั้งที่ 10/2 ...
2018-11-01 10:58:48