Result : สวนสุนันทา

ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 2-2566
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 2-2566.//วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม 2566 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ ...
2023-05-26 17:05:54
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดว ...
2023-05-25 17:11:26
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2566.ในช่วงเช้าของวันที่ ( 11 พฤษภาคม 2566) ผู้ ...
2023-05-12 11:33:29
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566
ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2566.ช่วงบ่ายของวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 ดร.สมชาย ...
2023-05-12 11:39:12
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2566.ช่วงเช้าของวันนี้ (10 พฤษภาคม 2566) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2023-05-10 18:05:18
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2566.ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2566 รองศาสตรา ...
2023-05-10 17:56:16
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 7/2565.ช่วงเช้าของวันนี้ (12 กรกฎาคม 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ชุต ...
2022-08-15 16:22:04
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565.*ในช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 รองศาสต ...
2022-08-15 16:18:59
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2565.ช่วงบ่ายของวันนี้ (29 มิถุนายน 2565) รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เก ...
2022-08-09 10:34:25
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2-2565
ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานฯ ครั้งที่ 2-2565.//ช่วงบ่ายของวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน ...
2022-08-09 10:31:18