Result : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ครั้งที่ 6/2567.ในช่วงเช้าของวันที่ (13 มิถุนายน 2567) สภาคณาจารย์แ ...
2024-06-18 16:22:54
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 6/2567.ช่วงบ่ายของวันที่ 13 มิถุนายน 2567 ดร.เอนก เ ...
2024-06-18 16:26:41
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2567.ช่วงเช้าของวันที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติ ...
2024-06-18 16:14:13
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2567.เมื่อช่วงบ่ายของวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2567 รองศาสต ...
2024-06-18 16:17:55
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเข้าสภาฯ ครั้งที่ 5/2567.ช่วงบ่ายของวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 ดร.เอนก เพ ...
2024-05-21 10:26:09
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567
การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 5/2567.ในช่วงเช้าของวันที่ (16 พฤษภาคม 2567) ผู้ช ...
2024-05-21 10:15:21
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2567.ช่วงเช้าของวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ชุติก ...
2024-05-21 10:10:01
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567
ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 5/2567.เมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม 2567 รองศา ...
2024-05-21 10:07:59
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2567.ช่วงบ่ายของวันที่ 24 เมษายน 2567 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิ ...
2024-04-25 11:12:57
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ ครั้งที่ 1-2567
ประชุมคณะกรรมการติดตามฯ  ครั้งที่ 1-2567.วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางสาวพรพิมล รัตนพิทักษ์ เป ...
2024-04-23 11:00:32