Home > Event > council > ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565
ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
5 Aug 22

ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5