Home > Event > council > ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565
ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
30 Mar 22

ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5