Home > Event > council > ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
16 Mar 22

ประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5