Home > Event > council > ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565
ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565

ผู้ดูแลเว็บ admin
11 Aug 22

ประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ ชุดที่ 7 ครั้งที่ 7/2565 ในวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5